Pravidla nakládání s osobními údaji

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost DogMap s.r.o., IČO: 081 39 326, se sídlem na adrese Pod Kavalírkou 5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a pod sp. C zn. 313638 (dále jen „společnost DogMap“).

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů internetového portálu DogMap provozovaného na internetových stránkách www.dogmap.cz (dále jen „portál DogMap“), kteří si zřídí uživatelský účet na portálu DogMap nebo v dalších případech, kdy přímo využívají služeb společnosti DogMap a zároveň poskytují společnosti DogMap své osobní údaje (např. odběr newsletteru) (dále jen „uživatel DogMap“). V těchto případech společnost DogMap vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Registraci na portálu DogMap mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

Tato pravidla je společnost DogMap oprávněna kdykoli revidovat provedením příslušných změn a jejich uveřejněním portálu DogMap.

Tato pravidla jsou účinná od 17.4.2019.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PRO JAKÉ ÚČELY?

Registrace na portálu DogMap a správa uživatelského účtu

Společnost DogMap zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření a správě uživatelského účtu na portálu DogMap. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení a e-mailovou adresu, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému uživatelskému profilu.

Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vašeho uživatelského účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého uživatelského účtu, a to údaj zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší poskytování služeb prostřednictvím portálu DogMap.

Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook, umožníte společnosti DogMap také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

Společnost DogMap používá na portálu DogMap cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky služeb společnosti DogMap, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace o tom, jaké cookies používáme, jak je můžete spravovat a jakým způsobem údaje získané z cookies využíváme, naleznete v Cookies Policy zde.

 1. DALŠÍ ZPŮSOBY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT, VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K propagaci jednotlivých míst nebo portálu DogMap může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte při potvrzení uveřejnění recenze.

Zároveň s udělením souhlasu k využití Vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte společnosti DogMap souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na portálu DogMap a zpřístupněním ostatním uživatelům portálu DogMap, včetně neregistrovaných uživatelů, s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem nebo ne. Společnost DogMap je oprávněna udělit výhradní či nevýhradní licenci k užívání recenze v potřebném rozsahu jakýmkoli třetím osobám.

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u společnosti DogMap na e-mailové adrese dotazy@dogmap.io

V případě emailových obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

Informace o tom, jak odvolat souhlas s ukládáním cookies, resp. jak zakázat jejich ukládání ve Vašem prohlížeči, naleznete v Cookies Policy zde.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

 1. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje jsou zpracovávány společností DogMap. Veškeré osoby a pracovníci ve společnosti DogMap mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností DogMap.

Společnost DogMap jako správce může pověřit zpracováním osobních údajů další subjekty jako zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost DogMap pro účely a způsobem, které společnost DogMap stanoví. Mezi zpracovatele, které společnost DogMap využívá, patří zejména společnosti poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek a dodavatelé hostingových a cloudových služeb.

 1. JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje uživatelů získaná v rámci jejich registrace zpracovává společnost DogMap nejdéle do zrušení uživatelského účtu příslušného uživatel. Po uplynutí předmětné doby společnost DogMap veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě má právo, nebo je povinna, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení, společnost DogMap automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby společnost DogMap veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě má právo, nebo je povinna, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům cookies naleznete v Cookies Policy zde.

Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení místa zveřejněného na portálu DogMap zpracovává společnost DogMap po dobu platnosti uživatelského účtu uživatele. Po skončení platnosti uživatelského účtu uživatele zůstane hodnocení nadále zveřejněno na portálu DogMap v anonymní podobě.

Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost DogMap pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je společnost DogMap vázána.

 1. DALŠÍ PRÁVA PODLE GDPR (ČL. 15 – 21)

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti DogMap v postavení správce se můžete obrátit na společnost DogMap s následujícími požadavky:

 • Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti DogMap, ať již v průběhu registrace na portálu DogMap nebo jinak. V případě uplatnění tohoto práva Vám společnost DogMap potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování;
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné;
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu(např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost DogMap zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR;
 • Výmaz osobních údajů(tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost DogMap nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V takovém případě společnost DogMap Vaše osobní údaje zcela nebo částečně zlikviduje;
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajůzískaných na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu od společnosti DogMap k jinému subjektu, kdy společnost DogMap předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Kromě výše uvedených oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

 1. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DogMap dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. Společnost DogMap klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti DogMap pravidelně testováno.

 1. KONTAKT

S jakýmikoliv dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo za účelem uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost DogMap emailem na adresu dotazy@dogmap.io.