Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti uživatelů internetového portálu DogMap provozovaného na internetových stránkách www.dogmap.cz (dále jen „portál DogMap“)

Provozovatelem portálu DogMap je společnost DogMap s.r.o., se sídlem Pod Kavalírkou 5, 150 00 Praha, IČO: 081 39 326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313638 (dále jen „Provozovatel“).

Tyto Podmínky platí pro všechny stávající a budoucí uživatele portálu DogMap a veškerých služeb poskytovaných prostřednictvím něj včetně podnikatelů a jiných osob spravující své podniky a jiná veřejná místa prostřednictvím portálu DogMap (dále jen „Uživatelé“).

Přečtěte si prosím tyto Podmínky pozorně. Vstupem na portál DogMap nebo jakýmkoliv používáním portálu DogMap, včetně veškerých služeb s ním souvisejících, souhlasíte s těmito Podmínkami a uzavíráte právně závaznou smlouvu s Provozovatelem.

Služby portálu DogMap nesmíte využívat, pokud s Podmínkami nesouhlasíte nebo nejste vázáni Podmínkami. Užívání portálu DogMap je na vaše vlastní riziko, včetně rizika, že budete vystaveni obsahu, který je nežádoucí nebo jinak nevhodný.

Aktuální verze Podmínek je vždy dostupná prostřednictvím portálu DogMap.

1. Registrace na portálu DogMap

1.1 Služby portálu DogMap a přístup na něj mohou Uživatelé využívat také bez registrace na portálu DogMap. Výlučně registrovaní Uživatelé jsou však oprávněni vkládat, upravovat, mazat nebo jakýmkoliv způsobem měnit obsah na portálu DogMap.

1.2 Registraci provede Uživatel prostřednictvím registračního formuláře dostupného na portálu DogMap, a to zadáním emailové adresy a hesla. Registraci lze provést také prostřednictvím služby Gmail. V takovém případě Uživatel prohlašuje, že má veškerá příslušná práva nakládat se svým účtem v rámci služby Gmail. Registrace není zpoplatněna. Jedna osoba se může na portálu DogMap registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout použití jedné emailové adresy pro registraci více Uživatelů nezávisle na sobě. Při registraci musí Uživatel explicitně vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami.

1.3 Uživatel může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na portálu DogMap, a to prostřednictvím emailu na admin@dogmap.io. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění zrušit registraci kteréhokoliv Uživatele a tím mu znemožnit měnit obsah na portálu DogMap, pokud se domnívá, že Uživatel porušuje tyto Podmínky. Zrušením registrace Uživatele není dotčeno právo Provozovatele užívat obsah, který Uživatel na portál DogMap vložil.

1.4 Každý Uživatel je povinen dbát na ochranu svých přihlašovacích údajů k svém účtu a je povinen Provozovatele neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití tohoto účtu, aby Provozovatel mohl provést nezbytná ochranná a nápravná opatření. Uživatel souhlasí s tím, že neumožní žádné neoprávněné třetí osobě využívat svůj účet DogMap k žádnému účelu.

2. Místa na portálu DogMap

2.1 Portál DogMap zpřístupňuje Uživatelům informace o podnicích, poskytovatelích služeb, veřejných prostranství a jiných místech (dále jen „Místa“), včetně lokalizace Míst na mapě.

2.2 Informace o Místech je oprávněn vkládat, mazat, upravovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem měnit pouze Provozovatel nebo registrovaný Uživatel, který informace o Místě na portálu DogMap poprvé vložil, a to vždy v rozsahu, který mu Provozovatel umožní.

2.3 Uživatel, který je skutečným provozovatelem nebo vlastníkem Místa, je oprávněn stát se správcem informací o příslušném Místě tím, že o to požádá prostřednictvím portálu DogMap. Touto žádostí současně prohlašuje, že je oprávněn informace o příslušném Místě jakožto jeho vlastník, provozovatel nebo z jiného důvodu spravovat. Prokáže-li třetí osoba dostatečným způsobem Provozovateli, že je skutečným provozovatelem nebo vlastníkem Místa nebo je z jiného důvodu oprávněna spravovat informace o tomto Místě, Provozovatel ji správu informací o Místě umožní. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jakékoliv informace o Místě kdykoliv bez náhrady smazat nebo znepřístupnit.

2.4 Veškerý obsah na portálu DogMap má výlučně informativní charakter a Provozovatel neodpovídá za poskytování služeb, jejich dostupnost, ani za jakékoliv jiné plnění ze strany Míst nebo Uživatelů. Jakékoliv reklamace takových služeb nebo plnění je třeba uplatnit přímo u příslušného provozovatele Místa nebo jiné osoby k tomu pověřené.

3. Obsah na portálu DogMap

3.1 Každý Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace dostupné na portálu DogMap byly získány z veřejných zdrojů nebo byly poskytnuty Uživateli a nemusí být tedy správné. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravost, správnost nebo aktuálnost jakýchkoliv informací dostupných prostřednictvím portálu DogMap. Komentáře, názory, recenze nebo jiný obsah tvořený Uživateli není Provozovatelem moderován a Provozovatel za něj nenese žádnou odpovědnost. Uživatel se vzdává jakéhokoliv práva na náhradu škody vůči Provozovateli související s obsahem na portálu DogMap.

3.2 Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu smazat, omezit, upravit nebo znepřístupnit jakékoliv informace dostupné prostřednictvím portálu DogMap.

3.3 Uživatel nesmí na portálu DogMap vkládat informace ani tvořit jakýchkoliv obsah, který:

a. je v rozporu s právními předpisy,

b. je v rozporu s dobrými mravy nebo je urážlivý nebo jinak nevhodný,

c. zasahuje do autorských nebo jiných práv třetích osob,

d. je vědomě nepravdivý, klamavý nebo nesprávný,

e. poškozuje dobré jméno a pověst portálu DogMap nebo Provozovatele.

3.4 Uživatel ani žádná jiná třetí osoba není oprávněna strojově (zejména prostřednictvím tzv. softwarových robotů) vytěžovat jakákoliv data nebo informace spojené s portálem DogMap.

3.5 Jakékoliv údaje nebo informace vložené Uživatelem nebo Provozovatelem na portálu DogMap se stávají součástí databáze shromážděné Provozovatele, aniž by Uživateli vzniklo jakékoliv právo k této databázi, a to ani pokud je takový Uživatel správcem informací o příslušném Místu.

3.6 Vlastník autorských nebo jiných práv k jakémukoliv obsahu na portálu DogMap, který má za to, že prostřednictvím portálu DogMap je zasahováno do těchto práv, tuto skutečnost neprodleně oznámí Provozovateli na email: admin@dogmap.io.

4. Dostupnost portálu DogMap a vyloučení odpovědnosti

4.1 Uživatel bere na vědomí, že portál DogMap nemusí být nepřetržitě dostupný. Provozovatel neodpovídá za dostupnost portálu DogMap ani za dostupnost jakékoliv jeho funkce nebo obsahu. Provozovatel je kdykoliv oprávněn portál DogMap nebo jakoukoliv jeho funkci či obsah zrušit, omezit, pozastavit nebo znepřístupnit, a to na jakoukoliv omezenou či neomezenou dobu trvání.

4.2 Vylučuje se jakékoliv právo vůči Provozovateli na náhradu škody nebo újmy vzniklé v souvislosti s užíváním portálu DogMap nebo v souvislosti s jakoukoliv jeho funkcí či obsahem. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakékoliv hypertextové odkazy z portálu DogMap na jakékoliv webové stránky. Umístěním hypertextových odkazů směřujících na webové stránky třetích stran má v dobré víře zjednodušit navigaci Uživatelů. Provozovatel neodpovídá za obsah, výroky ani informace uvedené na odkazovaných webových stránkách.

5. Změna podmínek

5.1 Tyto Podmínky mohou být dle vlastního uvážení Provozovatele měněny a aktualizovány bez předešlého upozornění Uživatele. Uživatel je povinen kontrolovat aktuální znění Podmínek uveřejněných na portálu DogMap. Dalším užíváním portálu DogMap po aktualizaci Podmínek Uživatel vyjadřuje souhlas se změnou Podmínek.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Na práva a povinnosti všech stran výslovně neupravená těmito VOP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679, o ochraně osobních údajů a ostatní příslušné všeobecné právní předpisy platné a účinné v České republice.

6.2 Návštěvník užitím DogMap potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

6.3 Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností Uživatelů je Česká obchodní inspekce.